Aspectes pedagògics > OBJECTIUS      
    
   
      

      El propòsit de l'activitat d'expressió plàstica no és altre que acompanyar i possibilitar una pràctica que 
      permet, als alumnes entre 3 i 10/12 anys, desenvolupar les seves habilitats motrius, reflexives i expre-
      ssives, tot respectant les condicions individuals de maduresa en què es troben.
      Per aconseguir-ho serà imprescindible la mirada atenta dels adults significatius que els envolten, i en 
      especial la dels pares i mares, que fent estimació del seu esforç, i no tant dels resultats estètics, que 
      com adults podem prejutjar, contribuiran de manera impagable a la seva motivació i perseverança en 
      l'esforç per evolucionar. 

      
                                                                                    >>